Primjena Osnovne i Poslovne sheme SEPA izravnih terećenja u kunama (HRK SDD shema) u Republici Hrvatskoj

KentBank  d.d. je kao pružatelj platnih usluga pristupila Osnovnoj i Poslovnoj HRK SDD shemi, čime je omogućila svojim klijentima korištenje usluge SEPA izravnih terećenja  u svojstvu PPU platitelja.

 Sukladno tome, ažurirani su Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. po transakcijskim računima i obavljanje platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte i Opći uvjeti poslovanja Kentbank d.d.

za transakcijske račune i platne usluge potrošačima u kojima se nalaze detaljni opisi i uvjeti poslovanja za uslugu SEPA izravnih terećenja u kunama.